[Français] [Nederlands] 

Statuts asbl Europeclass Belgium /Statuten vzw Europeclass Belgium 

ECB algemene vergadering 2015

ECB algemene vergadering 2014

ECB algemene vergadering 2013

ECB algemene vergadering 2012

Organisatienota vrijwilliger ECB vzw

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGER ECB VZW versie 2013.pdf

ECB algemene vergadering 2011 plate taille 

ECB Algemene vergadering 2010 goedgekeurd 

Download here 

Statuten/Statuts Europeclass Belgium 

statuten europe class 05_2008.pdf

Verslag AV -  Résumer AG  22/03/2009Copyright © 2018. Tous droits réservés.Info@europeclass.be