[Français] [Nederlands] 

ECB-SELECTIEREGLEMENT

 

1.   SAMENSTELLING KALENDER.

 

De selectiewedstrijden worden vastgelegd bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen van het bestuur en de zeilervertegenwoordigers samen.

Over  selectiedata die voor 1 juli vallen, wordt ten laatste 31 december van het voorgaande jaar beslist. Voor de andere selectiedata, wordt ten laatste voor 1 juni van hetzelfde jaar beslist.

Een bijzondere bestuursvergadering, samengeroepen door minstens ¾ der bestuursleden, kan de selectiedata nog wijzigen, ten laatste 4 weken voor het begin van de wedstrijd.

De beslissingen worden ter kennis van de zeilers gebracht ten laatste 5 dagen na de limiet- of beslissingsdag (via mail en de website).

 

2.   DEELNEMINGSVOORWAARDEN.

 

Om aan de nationale selectie deel te nemen moet elke stuurman :

a. houder zijn van een geldige zeilvergunning, uitgereikt door een bij VYF of FFYB aangesloten club.

b. aangesloten zijn bij ECB.

c. in het bezit zijn van een geldig “Measurement form” voor de periode van de selectieproeven.

d. een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

 

3.   BEREKENING VAN DE PUNTEN.

 

De Oostenrijkse puntentelling is van toepassing volgens de formule :

A = 101 + 1000 log N – 1000 log P.

A =   aantal punten behaald in de reeksen, afgerond tot op de eenheid.

N =   het maximaal aantal effectieve deelnemers van de reeksen die deel uitmaken van de wedstrijd. De deelnemers met een DNC of DNS komen niet in aanmerking.

P =   behaalde plaats in de reeks.

 

Toegekende punten :          OCS, RAF, DNF, DSQ, BFD : 101 punten.

DNS, DNC : 0 punten.

DNE, DGM : 0 punten  en niet aftrekbaar

 

Bij de berekening van de punten wordt uitgegaan van het door de wedstrijdleiding opgemaakte klassement.

Indien in vloten gevaren wordt, die willekeurig samengesteld zijn, worden de punten per reeks volgens bovenstaande formule berekend, waarbij N het maximaal aantal effectieve deelnemers van de desbetreffende vloot in de gevaren reeks is. 

Indien in een gold, silver en bronze vloot gevaren wordt, worden de punten als volgt berekend :

N = het totaal van het maximaal aantal effectieve deelnemers van de reeks in gold, silver en bronze, die deel uitmaken van de wedstrijd. De deelnemers met een DNC of DNS komen niet in aanmerking.

P =de plaats wordt als volgt berekend :

gold fleet : P = behaalde plaats in de reeks

     silver: P = behaalde plaats in de reeks plus het maximaal aantal effectieve deelnemers van de gold reeks

     bronze: P = behaalde plaats in de reeks plus het maximaal aantal effectieve deelnemers van de gold en silver reeks

 

Indien van bij aanvang van een regatta in vloten gevaren wordt die niet willekeurig samengesteld (al dan niet aangeduid met gold, silver en bronze), geldt de wedstrijd niet als selectiewedstrijd, tenzij alle deelnemende kandidaten voor een selectie voor YEC en WK ten laatste op de laatste wedstrijddag akkoord gaan met hun indeling in een vloot.

 

Het ECB wijst elke verantwoordelijkheid af bij betwisting over of bij een fout in de klassementen. Klachten moeten door de betrokken stuurman bij de betrokken wedstrijdleiding worden ingediend.

 

Klachten over het eindklassement van de selectie moeten schriftelijk binnen de acht dagen na publicatie van de resultaten bij het secretariaat van ECB worden ingediend.

 

 

4.   EINDKLASSEMENT.

 

Een afzonderlijk klassement voor vrouwelijke en mannelijke zeilers wordt opgemaakt.

 

Voor het eindklassement komt 70 % (naar boven afgerond op de eenheid) van het totaal van de betwiste reeksen in aanmerking. Bij stuurlui met een groter aantal reeksen, vallen de minder goede af.

 

5.   GESELECTEERDE STUURLUI.

 

Om deel te kunnen uitmaken van de nationale selectie voor het YEC moet elke stuurman aan ten minste 50 % van alle reeksen hebben deelgenomen (afgerond tot op de eenheid naar boven). Een reeks waarin de stuurman een DNS of DNC scoort, geldt als een niet betwiste reeks.

 

De jonge beginnende zeiler (max. 18 jaar), die enkel maar aan de voorjaarsselectiewedstrijden kan deelnemen, moet aan minimaal 66 %  van de reeksen (naar boven afgerond tot op de eenheid) van deze wedstrijden hebben deelgenomen om geselecteerd te kunnen worden.

 

De 50%-regel is eveneens niet van toepassing bij ziekte voor een aaneensluitende periode van minstens 2 selectiewedstrijden waarin minstens 2/5 van het totaal aantal selectiereeksen georganiseerd werden. Doktersattest geldt als bewijs.

 

Ook bij de niet toepassing van de 50% regel blijft het klassement opgemaakt volgens artikels 3 en 4 gelden voor de bepaling van de rangorde.

 

 

6.   BEROEP.

 

Beroep tegen de selectieuitslag kan aangetekend worden bij het ECB-bestuur per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na publicatie.

Een commissie ad hoc, samengesteld uit de ECB voorzitter, de puntenteller en een zeilervertegenwoordiger, zal binnen de 8 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven, uitspraak doen.

 

7.   WIJZIGINGEN EN BEKENDMAKING REGLEMENT

 

De Raad van Bestuur is bevoegd voor wijzigingen aan het selectiereglement (cf. artikel 15 van de statuten van ECB vzw). Deze wijzigingen zullen bij voorkeur na YEC/WK ingang vinden.  Tijdens een selectieperiode zijn wijzigingen echter eveneens mogelijk, indien deze noodzakelijk zijn om een correcte en sportieve selectie te garanderen. 

Indien het selectiereglement in het Nederlands of het Frans gepubliceerd is op de website van de klasse, worden alle leden geacht er kennis van te hebben.

 

Dit selectiereglement vervangt het voorgaande.

Versie : september 2012

 Copyright © 2018. Tous droits réservés.Info@europeclass.be